Innovatief bestemmingsplan voor het Buijtenland

Het Buijtenland van Rhoon is een prachtig cultuurhistorisch polderlandschap vlakbij de stad Rotterdam. Hier werken natuurorganisaties, recreatie- en agrarisch ondernemers samen aan de toekomst van het landschap.

De partijen hebben zich in 2018 verenigd in een gebiedscoöperatie. In een gezamenlijk streefbeeld schetsen de partijen hun gezamenlijke toekomstvisie: een cultuurhistorisch polderlandschap waarin natuur en landbouw elkaar versterken en het goed vertoeven is. In het streefbeeld zijn voor het gebied drie doelen opgenomen op de onderwerpen; natuur, extensieve landbouw en recreatie.

Margriet Jansen werkt voor de gebiedscoöperatie aan een nieuw bestemmingsplan voor het Buijtenland. In dit artikel vertelt Margriet over de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Waarom is een nieuw bestemmingsplan nodig?  

Het huidige bestemmingsplan belemmert de ontwikkeling van het gebied. Het nieuwe bestemmingsplan moet ambities uit het vastgestelde streefbeeld juist faciliteren. Nergens in Nederland is op deze schaal ervaring met het verweven van natuur, landbouw en recreatie. We maken hierbij al gebruik van nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Hiermee zorgen we voor flexibiliteit die past bij een gebied dat volop in ontwikkeling is. Maar het vraagt ook een vernieuwende houding van de betrokken overheden waarmee we in het gebied werken. Dat is een spannend proces.

Wat is er innovatief aan het bestemmingsplan?

Initiatieven toetsen aan het streefbeeld

Het Streefbeeld dient als toetsingskader bij de beoordeling van initiatieven. Een ontwikkeling wordt toegestaan als het bijdraagt aan één van de doelen van het Streefbeeld én geen afbreuk doet aan een ander doel. Het is vernieuwend om aan doelen te toetsen in plaats van regels. Vergunningverleners en betrokken kennisinstituten moeten hiervoor anders gaan werken. Ons voorstel is om hiervoor een commissie in te richten die adviseert over het initiatief aan het bevoegd gezag.

Innovatieve houding van de overheid nodig

Een klassiek bestemmingsplan geeft percelen een bestemming voor langere tijd. Een bestemming Natuur kan niet zomaar veranderen in bestemming Agrarisch. Deze benaderingswijze laten we los. Om de natuur optimaal te ontwikkelen willen we juist ruimte om de natuur en landbouw door elkaar te gebruiken. Wintervoedselvelden voor vogels moeten afgewisseld kunnen worden met velden voor gewassenteelt.

Wij kiezen voor een nieuwe, geheel eigen, bestemming ‘’Hoogwaardige akkernatuur.’’ Hieronder vallen extensieve landbouw én natuurmaatregelen. Ook extensieve recreatie is mogelijk. Vrijwel het gehele gebied krijgt deze bestemming. Hierdoor is er niet langer een (hard) onderscheid tussen natuur, recreatie en landbouw. Precies de bedoeling!

Echter, dit betekent ook een verlies aan houvast. Het vraagt van de overheid om buiten de kaders te denken en per situatie tot passende oplossingen te komen. Door deze nieuwe bestemming worstelt het waterschap bijvoorbeeld met het peilbeheer; moeten zij uitgaan van landbouw- of juist natuurgrond? Ook wordt onderzocht of er gevolgen zijn voor landbouwsubsidies en het toepasselijke mestbeleid.

Faciliteer meer pioniers

Het Buijtenland is een unieke gebiedsontwikkeling waar lef en innovatie de boventoon voeren. Hierdoor hebben we wel te maken met extra uitdagingen. Om de doelen van het Streefbeeld succesvol te realiseren is het van belang dat de overheid de pioniers in het gebied faciliteert en het vertrouwen geeft om te experimenteren. Hiermee is het Buijtenland een voorbeeld voor de nieuwe Omgevingswet.

Innovatief bestemmingsplan voor het Buijtenland
Isabelle Boon i.o.v. Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.