Nederland is de ideale proeftuin voor mobiliteitstransities

Interview met Eric Mink, projectmanager Innovatieve Mobiliteit, Ministerie van IenW.

Eric Mink wordt gedreven door innovatie. Nieuwe mobiliteitsconcepten als Mobility as a Service (MaaS), hyperloop, drone-taxi’s, elektrisch vliegen en vliegende of zelfrijdende auto’s zijn voor hem geen verre toekomstmuziek maar dagelijkse kost. Zijn stelling is simpel: “We tackelen terugkerende en nieuwe mobiliteitsproblemen niet met alleen maar oude oplossingen. Het kan echt slimmer, veiliger en duurzamer. De technieken zijn er of worden razendsnel ontwikkeld”.

De urgentie wordt breed gevoeld: steeds meer eigen auto’s en nieuw asfalt zijn geen antwoorden op klimaatvraagstukken en de verdichtingsopgaven in de Randstad. Tegelijkertijd willen Nederlanders niet inboeten op mobiliteit, flexibiliteit en comfort. Samen met de technologische ontwikkelingen biedt het besef van urgentie prachtige kansen voor een brede mobiliteitstransitie. Het gaat nu vooral om de omslag van denken naar doen: bij de inwoners, bij het bedrijfsleven en bij de overheid. Wat Eric betreft is Nederland bij uitstek een proeftuin voor mobiliteitstransitie: dichtbevolkt, mensen zijn multimodaal ingesteld, er is goed openbaar vervoer, de filedruk groeit, het OV wordt drukker in de spits en iedereen heeft een smartphone. Kansen te over voor het uittesten van innovaties, zoals MaaS en Hyperloop.

MaaS als versneller van de mobiliteitstransitie
MaaS is gericht op het stroomlijnen van de individuele mobiliteit ‘van deur tot deur’. Daarbij maakt de reiziger gebruik van verschillende vervoersopties: lopen, (deel)fietsen en op alle mogelijke manieren rijden in auto’s (taxi’s, huur- en deelauto’s,ridesharing , etc.) of OV. De consument koopt vanuit zichzelf al steeds vaker mobiliteitsdiensten in en investeert niet meer in het bezit van vervoermiddelen. Eric: “Bij MaaS gaat het niet om bezit maar om gebruik. Via een app plan, boek en betaal je een reis en wordt je gedurende de reis ondersteund. MaaS maakt het voor bedrijfsleven en overheid mogelijk tezamen meer te sturen op doelen als duurzaamheid, filereductie, bereikbaarheid, sociale inclusie en nog veel meer.” Nederland gaat als eerste land binnenkort via 7 landelijk opschaalbare pilots ervaring opdoen met MaaS.

Spil van het MaaS-concept is datauitwisseling. Eric maakt zich nu vooral sterk voor de ontwikkeling van deze datauitwisseling: “dat was een belangrijk toelatingscriterium voor de Raamovereenkomst die toegang geeft tot de 7 pilots. Tot deze raamovereenkomst zijn 24 consortia toegelaten” Door het monitoren van relevante data kunnen de aanbieders van het vervoer hun producten en diensten weer betrouwbaarder maken en beter inspelen op de vraag. MaaS is vooral gericht op het bieden van een uitgekiende service. Dit versnelt de omarming van de mobiliteitstransitie enorm.

Nederland testland voor de Hyperloop
De Hyperloop is een heel ander mobiliteitsconcept voor transport over lange afstand, dat oorspronkelijk uit de koker van Elon Musk komt. Capsules met passagiers of goederen vliegen door een bijna vacuümbuis. Door de lage luchtweerstand en magnetische aandrijving worden hele hoge snelheden bereikt. ‘In een half uur van Amsterdam naar Parijs’ is in theorie mogelijk.

Eric: “Los van de vraag of een Hyperloop hier realistisch is, zou Nederland een heel goed ‘testland’ voor de verschillende onderdelen van het Hyperloop-systeem zijn. We staan bekend als geregeld, veilig en betrouwbaar.” In 2017 heeft het ministerie van (toen nog) IenM een advies (1) aan de Tweede Kamer uitgebracht over de wijze waarop een testlocatie in Nederland kan worden gerealiseerd. Belangrijke notie daarbij was de enorme spin-of aan technologische innovaties van een testlocatie, met uitstraling naar andere innovaties en sectoren.

Naar data gedreven beleid
In het regeerakkoord is aangekondigd dat het infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een mobiliteitsfonds; daarin staat niet langer modaliteit maar mobiliteit centraal. Na 2030 wordt een nieuwe indeling gebruikt, die meer aansluit op de agenda voor slimme en duurzame mobiliteit. Het mobiliteitsfonds gaat aparte budgetten krijgen voor de implementatie van beter benutten-maatregelen, voor intelligente transportsystemen, voor CO2-neutrale oplossingen en voor MaaS. “MaaS, Hyperloop en alle innovatieprojecten zijn potentiele versnellers van de mobiliteitstransitie en deze projecten vragen nauwe samenwerking van overheid met marktpartijen en kennisinstituten”, aldus Eric.

Voor Eric is het duidelijk. De echte omslag ligt in het van aanbod gedreven beleid naar datagedreven beleid. “Dat betekent meer samenwerken en delen en vereist anders denken van veel partijen. Je moet eerst delen voordat je ook maar kunt denken aan vermenigvuldigen”. Hij ziet startups hun ideeën onderling delen. Eric: “Dan gaat de ontwikkeling van nieuwe producten sneller. Als vervoerders en bedrijven hun data delen, leidt dit tot een verbeterd pakket aan producten en diensten, waarmee ze de consument verleiden. Als inwoners auto’s en fietsen delen dan leidt dit tot een mooiere stad met minder stilstaande voertuigen. Dit ‘delen’ vraagt om nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe verdienmodellen, nieuwe werkprocessen en afsprakenkaders.” De innovatie-unit van het Ministerie van IenW is een spin in het web: als verkenner, aanjager, verbinder, launching customer en financier van innovaties tegelijk. Soms betekent dit loslaten van de bestaande en ingesleten patronen en omarmen van het nieuwe en het onzekere.”

1) VINU heeft in juli 2017, met een breder consortium, het adviesrapport ‘Hyperloop in the Netherlands’ opgesteld. Dit rapport ligt ten grondslag aan het advies aan de Tweede Kamer. Zie ook rijksoverheid.nl/actueel/ nieuws/2017/10/09/onderzoek-hyperloop-biedt-kansen-voor-nederland.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Harold Lek.


bron: Hardt
Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.