CO2-Prestatieladder

Bij VINU streven we in onze bedrijfsvoering naar de reductie van de CO2-emissie. Ook in onze projecten werken we aan het verduurzamen van Nederland en sturen we aan op duurzame oplossingen. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie bij al onze medewerkers. De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen en zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan reductie. 

De CO2-Prestatieladder is een norm om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie (zie www.skao.nl).

De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. VINU staat nu op trede 4 van de ladder en gaat in het najaar 2022 op voor trede 5. Bekijk ons CO2-prestatieladdercertificaat op onze organisatiepagina bij SKOA. Meer weten over de CO2-prestatieladder? Klik dan hier.

Voortgang

De onderstaande grafiek toont het energieverbruik voor de jaren 2019 – 2022 H1, onderverdeeld naar stroom in KWH en aardgas in m3. Dit elektriciteits- en gasverbruik wordt van absolute getallen omgezet in CO2-emissie, door een conversiefactor toe te passen.

De onderstaande grafiek toont onze totale CO2-emissie per jaar onderverdeeld naar de verschillende scopes die de CO2-Prestatieladder kent. Wat opvalt is de lage emissie in 2020 en 2021, te verklaren vanuit de Corona pandemie. We gebruiken daarom 2019 als referentie om onze ambities voor 2022, 2023 en 2024 op te baseren.

Scope 1: Directe emissies van kantoor en het eigen wagenpark
Scope 2: Indirecte emissies
Scope 3: Overige indirecte emissies

Een meer uitgebreide toelichting op de scopes is te vinden op www.co2prestatieladder.nl.

Inzicht

Sinds 2019 inventariseren we per jaar de CO2-emissie van onze activiteiten en vertalen dit naar een CO2-voetafdruk. Hiermee maken we voor onszelf en onze omgeving inzichtelijk welke invloed we hebben en wat we bereiken met de maatregelen die we treffen.

Emissie inventarisatie projecten (Eis 3C1, 4C1):

Op dit moment hebben we een raamcontract met een CO2-gunningsvoordeel. Uit dit raamcontract volgen geen aanvullende doelstellingen. De uitstoot van VINU gekoppeld aan dit raamcontract is 13 %, ofwel circa 2,6 ton.

Ketenanalyse 

VINU werkt aan een ketenanalyse voor trede 4 en 5. Deze ketenanalyse staat hier.

Reductiedoelstellingen

Vanuit de emissie-inventarisatie hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld om onze CO2-voetafdruk te verkleinen (eis 3B2, 4B1, 5B1):

De ambitie is om in scope 1 8% reductie in 2022, nog eens 8% reductie in 2023 en 8% in 2024 te realiseren. 90% van de reductie komt door het verduurzamen van en extra 5% effect van thuiswerken. We werken vanuit een uitstoot van 51,31 in 2019. In scope 2 en 3 is de te behalen winst beperkt en zetten we in op 0,1% voor 2024.

De reductiedoelstellingen zijn relatief aan het aantal FTE’s bij VINU. Daarom presenteren we hier geen absolute getallen; deze zijn namelijk afhankelijk van de toe- of afname van het aantal FTE’s bij VINU.

Om deze doelstellingen te bereiken nemen we de volgende maatregelen:

Scope 1:

Scope 2 en 3:

​Participatie

VINU neemt momenteel deel aan de volgende initiatieven en participaties:

VINU is lid van het platform Duurzame Leverancier, ten behoeve van kennisdeling en inspiratie.

Vragen

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Heeft u vragen over onze CO2-prestaties of tips waarmee wij kunnen bijdragen aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot? Ons CO2 portfolio is terug te vinden op www.SKAO.nl/

Of neem contact op via onze contactpagina.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht