CO2-Prestatieladder

Bij VINU streven we in onze bedrijfsvoering naar de reductie van de CO-emissie. Ook in onze projecten werken we aan het verduurzamen van Nederland en sturen we aan op duurzame oplossingen. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie voor CO-reductie bij al onze medewerkers. De CO-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO-voetafdruk) in kaart te brengen en om zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan reductie. 

De CO-Prestatieladder is een norm om CO-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering, de bedrijfsvoering van ketenpartners, en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie (zie www.skao.nl).

De CO-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO-uitstoot in de keten en sector. Sinds januari 2023 is VINU gecertificeerd op de vijfde trede, en dit houden we vol. Bekijk ons CO-prestatieladdercertificaat op onze organisatiepagina bij SKOA. Meer weten over de CO-prestatieladder? Klik dan hier.

Voortgang

De onderstaande grafiek toont het energieverbruik van VINU voor de jaren 2019 – 2023 H1, onderverdeeld naar stroom in kWh en aardgas in m3. Dit elektriciteits- en gasverbruik wordt van absolute getallen omgezet in CO-emissie, door een conversiefactor toe te passen. De conversiefactor wordt jaarlijks aangepast.

De onderstaande grafiek toont onze totale CO-emissie per jaar onderverdeeld naar de verschillende scopes die de CO-Prestatieladder kent. Door de coronapandemie in 2020 en 2021 hebben we besloten om 2019 te gebruiken als referentiejaar om onze ambities voor 2022, 2023 en 2024 op te baseren. Wat opvalt is dat we sinds referentiejaar 2019 een aanhoudende dalende lijn volgen. In 2020 en 2021 is het lagere verbruik te verklaren door de coronapandemie, die veel thuiswerken tot gevolg had. Bijzonder is dat VINU de dalende lijn daarna vasthoudt, terwijl we onze werkzaamheden op kantoor hervatten.

Scope 1: Directe emissies van kantoor en het eigen wagenpark
Scope 2: Indirecte emissies
Scope 3: Overige indirecte emissies

Een meer uitgebreide toelichting op de scopes is te vinden op www.co2prestatieladder.nl.

Inzicht

Sinds 2019 inventariseren we per jaar de CO-emissie van onze activiteiten en vertalen dit naar een CO-voetafdruk. Hiermee maken we voor onszelf en onze omgeving inzichtelijk welke invloed we hebben en wat we bereiken met de maatregelen die we treffen.

Emissie inventarisatie projecten (Eis 3C1, 4C1):

Op dit moment hebben we drie raamcontracten met een CO-gunningsvoordeel. Uit deze raamcontracten volgen geen aanvullende doelstellingen. Uit onze emissie-analyse blijkt dat de uitstoot gekoppeld aan deze projecten vooralsnog 5 ton voor het jaar 2023 bedraagt.

Ketenanalyse 

VINU werkt aan een ketenanalyse voor trede 4 en 5: Deze ketenanalyse van 2023 kan je hieronder downloaden.

Reductiedoelstellingen

We stellen reductiedoelstellingen vast voor drie jaar. Na deze drie jaar kijken we opnieuw wat we kunnen bereiken. In 2023 gaan we verder met de doelstellingen voor 2022 tot 2024. Vanuit de emissie-inventarisatie hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld om onze CO-voetafdruk te verkleinen (eis 3B2, 4B1, 5B1):

De ambitie is om in scope 1 8% reductie in 2022, nog eens 8% reductie in 2023 en 8% in 2024 te realiseren. 90% van de reductie komt door het verduurzamen van ons wagenpark en ons kantoor, en er is een extra 5% effect van thuiswerken. We werken vanuit een uitstoot van 51,31 ton in 2019. In scope 2 en 3 is de te behalen winst beperkt en zetten we in op een reductie van 0,1% voor 2024.

De voorgenomen reductiedoelstellingen zijn inmiddels al behaald, zo is de uitstoot per fte afgenomen van 2,6 ton naar 1,7 ton, een reductie van 35%. Het komende jaar zullen we de nieuwe doelstellingen gaan formuleren. Hierbij blijven we natuurlijk inzetten op de al genomen maatregelen, zijnde:

Scope 1:

Scope 2 en 3:

​Participatie

VINU neemt momenteel deel aan de volgende initiatieven en participaties:

Vragen

Via deze pagina op onze website houden wij u periodiek op de hoogte van ons CO-presteren. Heeft u vragen over onze CO-prestaties of tips waarmee wij kunnen bijdragen aan het terugdringen van onze CO-uitstoot? Ons CO₂-portfolio is terug te vinden op www.SKAO.nl

Of neem contact op via onze contactpagina.

071 364 8968
Verstuur bericht
Verstuur bericht

VINU maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.