Waar wij aan werken

Beeld: Urhahn

Integrale aanpak van wonen, werken en recreëren in Amsterdam Bay Area

Het gebied in en rond het IJmeer ontwikkelt zich de komende decennia tot een heerlijke baai om te wonen, werken, recreëren en bezoeken. Een ‘parel’ tussen Amsterdam en Almere, naar het voorbeeld van de San Francisco Bay Area. In de programma's Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en het Handelingsperspectief Almere 2.0 werken Rijk en regio samen aan een integrale ontwikkelstrategie voor het gebied. Keuzes worden gemaakt rond bouwlocaties zoals Almere Pampus, rond investeringen in mobiliteit zoals in een IJmeerlijn en rond natuur en ecologie in het Markermeer-IJmeer. VINU verzorgt het project-, proces- en omgevingsmanagement van het MIRT-Onderzoek.


Beeld: Flyer Westeinderscheg, Must i.o.v. Provincie Noord-Holland

Westeinderscheg – nieuwe groene long Metropoolregio Amsterdam

De Westeinderscheg is een aaneengesloten groenblauwe structuur met aan de noordzijde het IJ bij Amsterdam en aan de zuidzijde het Groene Hart tot ver voorbij Aalsmeer. Een langgerekt gebied dat van grote betekenis kan zijn voor het versterken van de leefbaarheid in de alsmaar drukker wordende metropoolregio Amsterdam. Er liggen unieke kansen in het gebied voor meer natuur, ecologische, toeristische en recreatieve verbindingen én versterking van cultureel erfgoed. In opdracht van de Provincie Noord-Holland treedt VINU op als kwartiermaker voor het nader vormgeven, het op de kaart zetten en het bestuurlijk en operationeel verankeren van de Westeinderscheg. Namens de provincie voert VINU de regie in deze nieuw op te zetten regionale samenwerking.


Beeld: impressie Frederik Hendriklaan 30 km weg, gemeente Den Haag

30 is het nieuwe 50!

In 2020 bepaalde de Tweede Kamer dat de leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Het doel is een hogere verkeersveiligheid. Bovendien kan een lagere maximumsnelheid bijdragen aan de mobiliteitstransitie, waarbij de rol van de auto afneemt ten gunste van (hoogwaardig) OV, fiets, voetganger en innovatieve vormen van vervoer. Gelijktijdig zijn er risico’s voor andere publieke doelen, zoals de doorstroming en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer en de aanrijtijden van de nood- en hulpdiensten. In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde VINU -samen met betrokken partijen- een afwegingskader voor snelheidsregimes. Het afwegingskader helpt de gemeente om bij herinrichtingsprojecten een transparante afweging te maken voor de te hanteren maximumsnelheid.


Beeld: SADC

Schiphol Trade Park – innovatief, duurzaam én ecologisch

Het bedrijventerrein Schiphol Trade Park (STP) heeft de ambitie om het innovatiefste en duurzaamste business park van Europa te worden. SADC is de ontwikkelaar van dit gebied en heeft aan VINU gevraagd om op verschillende niveaus bij te dragen aan het realiseren van deze ambitie. VINU zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende deelgebieden en draagt bij aan de ontwikkeling van de ruimtelijke visies voor enkele van deze gebieden. Daarnaast werkt VINU mee aan de succesvolle uitvoering van de innovatieprojecten ‘Energiecollectief STP’ en ‘Digital Twin’. Bij het energiecollectief STP gaat het om de data gedreven energie-uitwisseling tussen bedrijven om de groeiende netcongestieproblematiek op te lossen. De digital twin heeft als doel om middels een 3D-model de ontwikkeling van het gebied te monitoren, simuleren en te voorspellen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op het gebied van economie, vastgoed en duurzaamheid.


Beeld: Taco Postma

Mobiliteitstransitie in het centrum van Den Haag

De locaties Central Innovation District (CID) en Binckhorst in Den Haag zijn de aangewezen plekken voor grootschalige verstedelijking. Het Rijk en de regio onderkennen daarbij de noodzaak van investeren in duurzame bereikbaarheid. Om een mobiliteitstransitie te bewerkstellingen zetten partijen in op maatregelen voor het langzaam verkeer, slim ruimtegebruik, smart mobility, Hoogwaardig OV en het opschalen van de aanwezige treinstations. VINU begeleidde de pre-MIRT verkenning naar een samenhangend en gedragen pakket van bereikbaarheidsmaatregelen in samenhang met de gebiedsontwikkeling. Dit leidde ertoe dat Rijk en regio samen een Verkenning starten, dat CID-Binckhorst onderdeel uitmaakte van de ‘proeftuin’ voor het nieuwe Mobiliteitsfonds van IenW en dat bekostiging is geregeld voor een eerste pakket met ‘no regret-maatregelen’.


Beeld: Provincie Flevoland

Aan de slag voor Programma Stikstof in Flevoland

In 2019 sprak de Raad van State zich uit over het Stikstofbeleid van Nederland: het op dat moment geldende Programma Aanpak Stikstof. Een uitspraak met grote gevolgen voor Nederland, waaronder Flevoland. Samengevat kunnen provincies alleen nog een natuurvergunning afgeven voor nieuwe ontwikkelingen als van te voren vast staat dat die ontwikkeling geen stikstofdepositie in een stikstofgevoelig Natura2000 gebied veroorzaakt. Vergunningverlening stagneerde en Rijk en provincies moeten snel aan de slag met oplossingen, onder andere via een gebiedsgerichte aanpak. De provincie Flevoland ging in gesprek met alle betrokken stakeholders om knelpunten en oplossingen voor de korte én de langere termijn te bespreken. Daarnaast startte Flevoland een intensieve samenwerking met de buurprovincies, omdat Flevoland geen eigen stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden kent, maar wél depositie bij ‘de buren’. Om tot oplossingen te komen heeft Flevoland een Programma Stikstof gestart. VINU voert hiervan het programmamanagement uit.


Beeld: gemeente Den Haag

De lucht in tussen drie treinstations in Den Haag

De gemeente Den Haag werkt aan binnenstedelijke verdichting in het Central Innovation District (CID). De komende twintig jaar worden 25.000 nieuwe woningen en 500.000 m2 kantoorruimte gerealiseerd. Het CID is een uitgelezen locatie voor verdichting door de goede bereikbaarheid met het OV, de centrale ligging en de al aanwezige voorzieningen. VINU verzorgt voor de gemeente Den Haag het project- en procesmanagement van verschillende opgaven in het CID. Voorbeelden zijn de herontwikkeling van de Koninklijk Conservatoriumlocatie tot het nieuwe hoofdkantoor van de ANWB en een nieuw Rijkskantoor, een gezamenlijke studie met NS en Prorail rond ‘bouwen boven het spoor’ en het trekken van een onderzoek naar benodigde nieuwe voorzieningen in het gebied.


Beeld: gemeente Beverwijk

Duurzaam Beverwijk

De gemeente Beverwijk kent een aantal grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Beverwijk ligt op een kruispunt in het Nederlandse energienetwerk, heeft één van de grootste industriële clusters in Nederland, een haven, een snelweg vlakbij de bebouwde kom én overvliegend verkeer van Schiphol. Tegelijkertijd heeft Beverwijk de opgave om duurzame energie op te wekken, te zorgen voor een klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting en de hoeveelheid afval terug te dringen. Om die redenen heeft de gemeente een programma duurzaamheid ontwikkeld. Het programma is ambitieus, dynamisch en realistisch. Inzet van het programma is dat bedrijven en inwoners een steentje bijdragen, maar ook dat iedereen -ongeacht zijn portemonnee- mee kan doen. VINU verzorgde de ontwikkeling van het programma en bereidde de besluitvorming voor.


Beeld: Ministerie van IenW

De toekomst van Nederlandse treinstations

Het Ministerie van IenW, ProRail en NS Stations trekken samen op bij de uitwerking van een Stationsagenda over alle 400 treinstations in Nederland. De reizigersgroei en ontwikkelingen rond onder andere multimodaliteit en MaaS bieden kansen en uitdagingen. Het toenemende maatschappelijke belang van stations als knooppunt en de samenwerking tussen vele publieke en private partijen vragen om beleid van de Rijksoverheid. De bredere sector is goed betrokken bij de totstandkoming van dit beleid. De Stationsagenda bevat een visie op de toekomst van stations en daarbij passende afspraken over samenwerking. Deze afspraken richten zowel op de partijen die samenwerken op de stations, als op de samenhang met (gebieds-)ontwikkelingen in stationsomgevingen. VINU verzorgt het procesmanagement en procesondersteuning bij deze opgave.


Beeld: Frank Zaalberg

Meer zon en wind in Noord-Holland

Vanuit het Klimaatakkoord onderzoeken dertig energieregio’s in Nederland waar en hoe we het best duurzame elektriciteit uit zon en wind kunnen opwekken. Ook kijken de energieregio’s welke warmtebronnen te gebruiken zijn als vervanger voor aardgas zodat Nederland stap voor stap aardgasvrij kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De provincie Noord-Holland heeft een RES Noord-Holland Noord en een RES Noord-Holland Zuid. De RES leidt tot uitvoerbare energieprojecten uit zon en wind en tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Betrokken hierbij zijn de gemeenten, de provincie en de waterschappen en daarnaast tal van andere organisaties zoals natuurorganisaties, bewoners, netbeheerders TenneT en Liander. Gemaakte keuzes in de RES worden vastgelegd in ruimtelijk beleid. VINU werkt als senior beleidsadviseur voor het RES-team van de provincie Noord-Holland aan het zoeken naar locaties en de realisatie van energieprojecten.


Beeld: Provincie Noord-Holland

Samenwerken met 21 partijen aan de Oostelijke Vechtplassen

De Loosdrechtse plassen hebben te kampen met slechte doorzicht van water en onvoldoende diepgang. De kansen voor natuurontwikkeling en de recreatiesector worden mede hierdoor onvoldoende benut. 21 (semi-)publieke partijen hebben in het gebiedsakkoord ‘Oostelijke Vechtplassen’ afspraken gemaakt over investeringen in samenhangende gebiedsontwikkeling, onderhoud en duurzame exploitatie. VINU staat namens Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht aan de lat voor het voorbereiden van het onderdeel ‘Bagger’, inclusief het behouden en herstellen van de kenmerkende legakkerstructuur en de ontwikkeling van nieuwe eilanden voor natuur en recreatie.


Beeld: LoLa Landscape Architects

Kilometerslang stadspark om historische binnenstad Leiden: het Singelpark

Het Singelpark is een groen park rondom de historische binnenstad van Leiden, één van de dichtst bebouwde steden van Nederland. Om het Singelpark te realiseren is met de aanleg van zes nieuwe bruggen één aaneengesloten wandelroute gemaakt. Hiervoor zijn ook nieuwe parken aangelegd, bestaande parken verbeterd en straten vergroend. Voor een gevoel van gemeenschappelijke identiteit en samenhang is de Singelparkroute en beeldtaal ontwikkeld. Het Singelpark wordt door de gemeente Leiden, in nauwe samenspraak met actieve stadsbewoners, belangenorganisaties, de Vrienden van het Singelpark en andere partners van de stad ontworpen, aangelegd en beheerd.  VINU heeft de afgelopen jaren in deelprojecten het projectmanagement mogen verzorgen. Op dit moment verzorgt VINU het overall projectmanagement, het omgevingsmanagement en de participatietrajecten van verschillende deelprojecten.


Beeld: EasyJet

Nederland in 2030 koploper elektrisch vliegen

Om de emissies en geluidsbelasting van vliegen terug te brengen en de groei van de luchtvaart op te vangen is het onvermijdelijk dat we overstappen naar elektrische (hybride) toestellen. Daarvoor zijn wel technologische doorbraken noodzakelijk en zal het business model van luchtvaartmaatschappijen veranderen. De luchtvaartsector, kennisinstellingen en overheid hebben de handen ineen geslagen om dit te realiseren en werken samen aan een Actieprogramma Elektrisch Hybride Vliegen. VINU treedt namens het Ministerie van I&W op als programmamanager en kwartiermaker van de samenwerking.


Beeld: OKRA landschapsarchitecten / De Zwarte Hond

Samen naar een groen stationsgebied in Hilversum

De gemeente Hilversum werkt samen met verschillende stakeholders de komende 10 jaar aan de stationsomgeving van Hilversum. De opgave bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het ontwikkelen van nieuwe woningen. Ook wordt het tekort aan fietsparkeerplekken opgelost en realiseert de gemeente een nieuw busstation. Een grote, integrale binnenstedelijke ontwikkeling met veel belanghebbenden, waarbij uiteenlopende belangen een rol spelen. VINU verzorgt namens de gemeente Hilversum het omgevingsmanagement. Daarnaast helpt VINU met het opstellen van de uitvoeringsnota Stationsomgeving Hilversum. Zo kunnen de plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen.


Beeld: PosadMaxwan

Naar een groen, gezond en levendig stadshart in Rijswijk

Met een structurele leegstand van circa 30% behoort winkelcentrum In de Bogaard tot de landelijke top drie van winkelcentra die werk moeten maken van hun revitalisatie. Het zestig jaar oude winkelcentrum voldoet niet meer aan de wensen en behoeften van deze tijd, en vraagt daarom om een ingrijpende verandering. De gemeente Rijswijk, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars zien kansen voor een levendig nieuw stadscentrum. Met het vastgestelde Masterplan ‘In de Bogaard en omgeving’ uit december 2019 werken partijen de komende jaren aan een diverser, groener en aantrekkelijk stedelijk winkelcentrum met minder winkels, veel nieuwe woningen, sociaal maatschappelijke voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte voor fietsers en voetgangers. In opdracht van de gemeente Rijswijk treedt VINU op als omgevingsmanager van deze complexe, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met veel verschillende stakeholders.


Beeld: Gemeente Haarlem

Gebiedsoverstijgend ontwikkelen in Haarlem

De gemeente Haarlem wil een actieve rol pakken om kansen bij gebiedsontwikkelingen te kunnen verzilveren. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een ‘Nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen’. Hiermee krijgt de gemeente betere mogelijkheden om projectontwikkelaars bij te laten dragen aan gebiedsoverstijgende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, wegen of groen. Een tweede onderdeel is het versterken van strategische gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om effectieve inzet van de benodigde expertise en heldere afspraken over governance en samenwerking. VINU is verantwoordelijk voor advies en procesbegeleiding bij deze opgaven.


Beeld: Bart Gerrits

Een historische verbinding tussen de A8 en A9

De N203 gaat dwars door de stedelijke kernen van Krommenie en Assendelft. Het gevolg is een slechte bereikbaarheid in de regio en een slechte leefbaarheid in de kernen. Om deze leefbaarheid te verbeteren en om de regionale bereikbaarheid te versterken moet er een nieuwe verbinding komen tussen de snelwegen A8 en A9. De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de rijksoverheid en de gemeenten in de regio doen hier onderzoek naar. Een belangrijke uitdaging is dat het zogenaamde vastgestelde Golfbaanalternatief dwars het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam kruist. Een goede inpassing in het landschap is daarom heel belangrijk. Ook is het op een goede manier betrekken van de verschillende belanghebbenden bij deze uitdagende opgave van groot belang. Zo lopen de belangen uiteen van het behouden van het landschap tot verbetering van de geluid- en luchtkwaliteit. Om dit voor elkaar te krijgen verzorgt VINU in opdracht van de provincie het omgevingsmanagement.


Buijtenland van Rhoon – showcase natuurinclusieve landbouw

Het ‘Buijtenland van Rhoon’ bestaat uit enkele aaneengeschakelde polders in de gemeente Albrandswaard. De Provincie Zuid-Holland wil hier 600 hectare ‘natuurinclusieve landbouw’ realiseren, in combinatie met recreatievoorzieningen. Aanleiding is de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de behoefte aan meer groen en recreatie rond Rotterdam. Natuurorganisaties, boeren, recreatieondernemers en bewoners hebben een streefbeeld opgesteld dat breed draagvlak kent en is vastgesteld door de provincie. De verantwoordelijkheid voor de planuitwerking, de herinrichting en het beheer van het gebied is neergelegd bij een zelfstandige coöperatie. Hierin nemen ondernemers, investeerders en exploitanten vanuit landbouw, recreatie en natuur deel. Deze aanpak is uniek in Nederland. VINU heeft als onafhankelijke partij de totstandkoming van het streefbeeld en de opzet van de gebiedscoöperatie begeleid.


Beeld: MRDH

Lekker doorfietsen tussen woon- en werklocaties

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan de verbetering van doorgaande snelfietsroutes tussen woon- en werklocaties. Snelfietsroutes zijn brede, vrij liggende, geasfalteerde fietspaden of fietsstraten waar fietsers zoveel mogelijk voorrang hebben. De ambitie van de MRDH is om 250 kilometer aan fietsroutes te verbeteren, waarvan de komende drie jaar de eerste vijf routes met een lengte van 90 kilometer. Met deze routes wordt het aantrekkelijker voor forenzen om de fiets te pakken in plaats van de auto. Ze  dragen bij aan de bereikbaarheid van de regio, aan een vermindering van de CO2 uitstoot en aan een gezonde levensstijl van gebruikers. Bij iedere route zijn verschillende gemeenten betrokken. De MRDH subsidieert en faciliteert de gemeenten bij de realisatie van de routes. VINU werkt in opdracht van de MRDH als projectmanager en werkt met de betrokken gemeenten samen aan de verkenning van voorkeurstracés, samenwerkingsafspraken en planuitwerking.


Beeld: SADC

Bouwen aan het meest innovatieve en duurzame bedrijventerrein van Europa

Schiphol Area Development Company werkt aan de ontwikkeling van Schiphol Trade Park in de Haarlemmermeer. Schiphol Trade Park moet het meest innovatieve en duurzame bedrijventerrein van Europa worden. Dat blijft niet bij ambities, maar vertaalt zich in hele concrete maatregelen zoals een vier sterren BREEAM certificering voor het gebied en het grootschalig toepassen van innovatieve duurzame materialen zoals 100% gerecycled asfalt. Schiphol Trade Park is 350 hectare groot en bestaat uit een aantal deelgebieden met ieder hun eigen doelgroepen en ontwikkeltempo: een campusontwikkeling vlakbij station Hoofddorp, een logistiek kerngebied, een circulaire hotspot en een Green datacenter Campus. Nu het project na in de uitvoering komt heeft SADC de project-organisatie daarop aangepast. Dichter op de markt, met meer verantwoordelijkheid voor de projectmanagers van de deelgebieden. VINU heeft de transitie naar die nieuwe projectorganisatie begeleid.


Beeld: De Meelfabriek

Duurzame transformatie van monumentale Meelfabriek

De Meelfabriek is een monumentaal fabriekscomplex aan de oostelijke Singelrand van Leiden. Het complex bestaat uit verschillende grote gebouwen. Hier werd ooit meel geproduceerd, en de verschillende soorten graan werden per boot aangevoerd over de aangrenzende singels. Met een vloeroppervlak van maar liefst 55.000 m² is De Meelfabriek als rijksmonument een omvangrijk herbestemmingsproject. De oude gebouwen wordt door de eigenaar nieuw leven ingeblazen en nieuwe gebouwen worden toegevoegd. In het complex komen nieuwe functies zoals wonen, een hotel, kantoor en culturele functies. De Meelfabriek is een schoolvoorbeeld van innovatieve gebiedsontwikkeling met respect voor monumentaal erfgoed en grote aandacht voor duurzaamheid. In opdracht van de gemeente Leiden voert VINU de gemeentelijke regie op dit bijzondere project.


Beeld: Kennisnetwerk SPV

Veilig fietsen in Noord-Holland

Na jarenlange verbetering van de verkeersveiligheid in Nederland is deze ontwikkeling de laatste jaren omgekeerd. Daarom heeft het Rijk samen met o.a. provincies en gemeenten een impuls gegeven aan verkeersveiligheid door het vaststellen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, met als missie nul verkeersslachtoffers in 2050. De provincie Noord-Holland heeft dit landelijke beleid naar provinciaal niveau vertaald, door de grote vraagstukken voor de provinciale aanpak vast te leggen en een uitvoeringsagenda op te stellen met maatregelen tot 2024. VINU begeleidde het opstellen van de uitvoeringsagenda en vervult de rol van projectleider voor een aantal deelprojecten uit de uitvoeringsagenda. Zo is VINU onder andere kwartiermaker voor ‘Doortrappen’, een programma dat ouderen helpt veilig en vol vertrouwen door te gaan met fietsen.


Beeld: Chris de Waard

Binnenstedelijke verdichting: Kaasmarkt Leiden

De ambitie van de gemeente Leiden is om samen met bewoners en partners te komen tot een financieel gezonde, leefbare en duurzame stad. De Kaasmarkt ligt in de historische binnenstad van Leiden. De gemeente Leiden wil de uitstraling van het plein verbeteren door het plein te verduurzamen en te verdichten. De vastgoedontwikkelingen aan de randen van het plein voegen nieuwe functies toe. VINU is binnen dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de ontwikkelstrategie.


Beeld: cu2030.nl

Mijlpalen van de grootste fietsenstalling van de wereld

Hoog Catharijne en Utrecht Centraal Station worden van elkaar ‘losgeknipt’. De huidige stationstraverse maakt plaats voor een verhoogd plein, met daarboven een bijzonder bollendak en daaronder een megastalling voor 12.500 fietsen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen alle projecten op en rond het Stationsplein. Binnen het projectteam ziet VINU er op toe dat de uitvoerende organisaties zo goed mogelijk met elkaar samenwerken zodat de mijlpalen van dit project worden gehaald.


Beeld: Gemeente Dordrecht

Duurzaam en comfortabel wonen, omgeven door infrastructuur

In Dordrecht verrijst de komende jaren een grote nieuwe woonwijk, Amstelwijck.  Deze nieuwe wijk  moet een voorbeeld worden met innovaties op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Wonen in een natuurlijke omgeving, binnen de bestaande stad.  Tegelijkertijd is Amstelwijck omringd door spoorlijn en snelwegen. De aanwezigheid van deze infrastructuur maakt het realiseren van een rustige groene woonomgeving tot een grote uitdaging.  De gemeente Dordrecht werkt samen met marktpartijen en belanghebbenden aan deze uitdagende gebiedsontwikkeling. VINU treedt in opdracht van de gemeente Dordrecht op als projectmanager van deze gebiedsontwikkeling.


Beeld: Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling Green Park Aalsmeer

Green Park Aalsmeer is specifiek bestemd voor (inter)nationale ondernemers in de innovatieve sierteelt en logistiek, vlak naast Schiphol en ’s werelds grootste bloemenveiling. Het bedrijvenpark levert daarmee een grote bijdrage aan de groei van logistiek in de Metropoolregio Amsterdam. Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling ontwikkelt dit gebied. VINU is projectmanager voor enkele deelgebieden en infra- en buitenruimteprojecten.


Beeld: Hardt

Kansen voor de Hyperloop in Nederland

Met de hyperlooptechnologie, een idee van Elon Musk, worden mensen of goederen met hoge snelheid door een bijna-vacuümbuis vervoerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de kansen voor een testtraject in Nederland. Het advies ‘Hyperloop in the Netherlands’ schetst een beeld van de maatschappelijke en economische waarde van een testbaan. TNO, BCI, ARUP en VINU hebben dit advies opgesteld; de focus van VINU lag op het onderdeel ‘governance’.


Bedrijvenstrategie Energietransitie

Den Haag heeft een stevige ambitie: de stad wil klimaatneutraal zijn in 2030! Wil deze ambitie kans van slagen hebben, dan is het van groot belang dat partijen als Bewoners, Publieke Organisaties, Instellingen, Sportorganisaties alsook Bedrijven hier samen de schouders onder zetten. VINU heeft, na gedegen marktstudie, een strategie opgesteld met handelingsperspectieven op het gebied van Samenwerken, Netwerkontwikkeling en Investeringen. De energietransitie vraagt om participatie en concrete maatwerkafspraken op elk niveau. De inwoners van Den Haag mogen niet ‘kind van de rekening’ worden. We maken werk van een inclusieve transitie door verbindend te verduurzamen.


Beeld: Wikimedia Commons

Participatiestrategie voor de Oostvaardersoevers

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen fysiek verbinden en daarmee de waterkwaliteit van het Markermeer verbeteren, dat is het doel van het project Oostvaardersoevers. Daarnaast maakt de innovatieve waterbouw het gebied aantrekkelijker en het water beleefbaarder. De provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, het Flevolandschap, het Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en de gemeenten Lelystad en Almere werken samen om deze doelstelling te verwezenlijken. Om vooruitlopend op de MIRT startbeslissing te kunnen starten met de communicatie en participatie heeft het kernteam VINU gevraagd de participatiestrategie uit te denken.


Beeld: City Hub

Logistiek in en om de stad

Logistiek is belangrijk voor de economie van de regio Rotterdam – Den Haag. Ook is de impact op de ambities rond verduurzaming groot. Het Rijk en de regio werken daarom samen aan de opzet van een ‘Ontwikkelstrategie Logistiek in en om de stad’, als onderdeel van het gebiedsgericht programma duurzame bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag. VINU heeft, door middel van een interactief proces van werksessies met gemeenten, provincie en de logistieke sector, in korte tijd de basis gelegd voor de ontwikkelstrategie.


Beeld: Provincie Noord-Holland

Crailo – Van kazerneterrein naar duurzame woonwijk

Crailo is een voormalig militair kazerneterrein in het Gooi. De provincie Noord-Holland kocht Crailo in 2007 van het Rijk met de bedoeling om hier een duurzame woonwijk te realiseren, in combinatie met natuur en bedrijvigheid. Het terrein kreeg verschillende tijdelijke functies, waaronder de opvang van vluchtelingen, als decor voor de televisieserie Utopia en voor oefeningen van de brandweer. Eind 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum het terrein overgekocht van de provincie Noord-Holland. VINU is binnen het project verantwoordelijk geweest voor de afspraken met het COA over de vluchtelingenopvang en met de veiligheidsregio over het oefencentrum. Daarnaast heeft VINU de ontwikkelstrategie opgesteld en de grondverkoop begeleid.


Beeld: Provincie Noord-Holland

OV-knooppunten en verstedelijking

Noord-Holland telt meer dan 60 OV-knooppunten, dit zijn trein- en grote busstations waar omheen verstedelijkingsopgaven spelen. Meerdere partijen, overheden en de private sector zijn daar bezig met allerhande projectontwikkeling en bereikbaarheidsprojecten. Provincie Noord-Holland wil het overzicht houden en de samenhang en synergie tussen deze projecten verbeteren. Hiertoe stelt zij een investeringsprogramma op, met een inventarisatie van alle plannen en ideeën. VINU verzorgt het opstellen van dit investeringsprogramma en werkt de mogelijkheden uit, om de gezamenlijke kansen beter te benutten.


Beeld: Thijs Stam

Oplossingen voor de ‘fietsersfile’ in de Zeeheldenbuurt Delft

In studentenstad Delft leiden de enorme stromen fietsers in de spitsuren tot onveilige en onbereikbare situaties in de Zeeheldenbuurt. De gemeente Delft heeft aan VINU en Arup gevraagd om in een interactief proces met omwonenden en belanghebbenden oplossingsrichtingen uit te werken, die de fietsfiles verminderen en op draagvlak kunnen rekenen. VINU begeleidde drie goed bezochte werksessies, waarin 60 tot 100 deelnemers concrete oplossingen hebben uitgewerkt. Gemeente Delft voert op basis van de uitkomsten op korte termijn maatregelen in, om de verkeerssituatie in de Zeeheldenbuurt te verbeteren.    


Beeld: De Westas

Kwartier maken voor een circulaire Westas

Om de Amsterdamse regio leefbaar en economisch vitaal te houden is de transitie naar circulaire economie noodzakelijk. De twaalf Westas partners, bestaande uit hubs, bedrijfsleven en overheden zien deze ‘sense of urgency’. De partners hebben de ambitie uitgesproken om binnen het gebied Westas gezamenlijk de transitie naar een circulaire economie te versnellen. VINU heeft als kwartiermaker de samenwerking opgezet en ondersteunt het programmateam Westas van Provincie Noord-Holland.


Beeld: Thijs Balder

Zero-emissie busvervoer in de Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam zet fors in op de transitie naar emissievrij openbaar vervoer. Ruim 700 dieselbussen worden vervangen door elektrische bussen, inclusief de bijbehorende laadinfrastructuur. Daarbij moeten twee werelden bij elkaar worden gebracht: de wereld van het vervoer en de wereld van de stroom. VINU heeft voor de Vervoerregio het Transitieprogramma ontwikkeld, met de visie en de strategie om de doelstellingen te bereiken, en de aanpak uitgedacht om alle relevante partners te betrekken. Daarnaast is VINU projectmanager voor de uitvoering van verschillende onderdelen, zoals de laadinfrastructuur.


Van ‘pauzelandschap’ naar energielandschap

Het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop is momenteel aangewezen als ‘pauzelandschap’; dit betekent dat er in ieder geval tot 2030 geen woningen worden gebouwd. Dat biedt kansen om daar – in ieder geval tijdelijk -  duurzame energie op te wekken. Op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad werken initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden samen aan verschillende scenario’s, met varianten voor energiewinning uit zon, wind of een combinatie daarvan. VINU ondersteunt de onafhankelijk procesbegeleider van BV Gebiedscommunicatie.


Beeld: Provincie Noord-Holland

Noord-Holland circulair: We maken het rond

Provincie Noord-Holland heeft in de nota ‘We maken het rond’ een ambitieus perspectief geschetst voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De urgentie van deze opgaven is evident en de middelen zijn beschikbaar. De bijbehorende Actieagenda en Kansenkaart geven inzicht in het speelveld van de circulaire economie en laten zien waar partijen voor moeten gaan. De provincie staat in de startblokken: het is nu zaak om de acties ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Aan VINU de taak om de ambities van het papier te trekken: dit betekent gemeenten, Omgevingsdiensten en bedrijfsleven aanjagen en verbinden, kansen verzilveren en zorgen dat afspraken worden gemaakt en nageleefd.


Beeld: Gemeente Leiden

De Leidse Ring Noord als vervolg op LAB071

Leiden en Leiderdorp werken samen aan een ringstructuur, om doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp heen te leiden. Eén van de onderdelen is het project Leidse Ring Noord. De bestaande infrastructuur wordt opgewaardeerd en langs het traject worden extra inpassingsmaatregelen genomen. De Leidse Ring Noord is een direct uitvloeisel van het project LAB071. VINU doet het omgevingsmanagement voor het Leidse deel van de ring.


Beeld: Gemeente Amsterdam

De Meibergdreef gaat Amstel III en AMC-gebied verbinden

Het werkgebied Amstel III verandert geleidelijk van traditioneel kantorengebied in een gemengde, hoogstedelijke wijk voor wonen, werken en recreëren. Ook het aangrenzende AMC-gebied ondergaat een transformatie, van ‘introvert’ gebied naar een aangename en gastvrije ontmoetingsplek. De tussenliggende Meibergdreef moet worden omgevormd van kale, harde scheidslijn nu naar een groene zoom die beide ontwikkelingen aaneensmeedt. VINU verzorgt het projectmanagement, met als primaire verantwoordelijkheid het bij elkaar brengen van verschillende organisaties en het vaart maken in het planproces.


Voortrekkersrol bij het stimuleren van elektrisch vervoer

In het project MRA-elektrisch werken de overheden in provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen om elektrisch vervoer te stimuleren. Om in deze innovatieve omgeving succesvol te opereren zijn kennisdeling en samenwerking tussen overheden en marktpartijen essentieel. De projectmanager van VINU heeft tot voornaamste taak het verbinden van partijen en het opzetten van projecten, om daarmee de transitie naar elektrisch vervoer daadwerkelijk in gang te zetten.


Beeld: CC BY-SA 4.0

Blekerspark Leiden: onderdeel van grootste park van Nederland

Het Blekerspark is een onderdeel van het Leidse Singelpark, het langste, mooiste en meest spannende stadspark van Nederland. Het Blekerspark krijgt een stevige facelift. Het plan hiervoor is in nauwe samenspraak met de buurt, belangenorganisatie Vrienden van het Singelpark en andere partners van de stad gemaakt. Na herinrichting krijgt het Blekerspark veel meer gebruiksmogelijkheden en variatie in de inrichting. VINU verzorgt het projectmanagement en het participatietraject.


Beeld: groot-waterland.nl

Lessen leren van co-creatie

De provinciale weg N247 door Broek in Waterland wordt opnieuw ingericht. De wens vanuit het dorp is om de weg ondergronds te brengen. Om de mogelijkheden hiervoor te verkennen werken de Provincie Noord-Holland en de Dorpsraad nauw samen, met co-creatie als uitgangspunt. Het is de eerste keer dat de Provincie een infrastructuurproject op deze manier doorloopt. De aanpak van het planvormingsproces N247 wordt dan ook gezien als een voorbeeldproject voor de samenwerking tussen overheid en burgers, mede in het kader van democratische vernieuwing. VINU brengt voor de Provincie Noord-Holland in een evaluatie (tussentijds) de leereffecten van dit co-creatieproces in beeld. Deze leerpunten kunnen immers worden benut in het vervolgproces en in andere projecten.


Beeld: Gemeente Almere

Knooppuntontwikkeling rondom stations in Almere

De gemeente Almere ziet kansen voor knooppuntontwikkeling en intensivering van ruimtegebruik rond stations. Vanuit die ambitie pakt Almere een actieve rol binnen de actie ‘OV-Knooppunten’ uit de agenda van de Metropoolregio Amsterdam. Op de lijn Schiphol – Amsterdam - Almere – Lelystad willen vervoerders en overheden gezamenlijk de knooppuntontwikkelingen en de verbetering van de (OV)bereikbaarheid in balans brengen. Gemeente Almere levert de MRA de programmamanager hiervoor en heeft VINU gevraagd om deze functie in te vullen.


Evaluatie van de samenwerking rond een betere bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland

De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort werken gezamenlijk aan de regionale bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland. Zij hebben een visie vastgesteld en afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke regeling en het bijbehorende proces en de samenwerking. De regeling is nu een aantal jaren van kracht en de gemeenten hebben VINU gevraagd om deze te evalueren en de lessen te trekken uit de ervaringen.


Beeld: Programma OV bereikbaarheid Schiphol

OV-reizigers Schiphol in goede banen

Dagelijks komen tienduizenden reizigers met het openbaar vervoer naar Schiphol; mensen die haast hebben maar de weg niet kennen. Deze reizigersstromen moeten in goede banen worden geleid. NS, ProRail, Schiphol, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het Ministerie van I&M hebben allemaal een rol hierbij en voeren hun eigen projecten uit. Om de coördinatie tussen de projecten en de effectiviteit van de maatregelen te verbeteren zijn zij in 2014 het programma ‘OV-bereikbaarheid Schiphol’ gestart. VINU heeft het programmamanagement verzorgd.


Ruimte voor de fiets en OV op de Binnenring

Bij de gemeente Amsterdam is fietsen inmiddels een hot topic. Dit is nodig om de tram en de fiets optimaal te faciliteren en de binnenstad zo leefbaar en bereikbaar te houden. De gemeente Amsterdam wil daarom de Binnenring, van de Sarphatistraat tot het Haarlemmerplein, stap-voor-stap transformeren tot een doorgaande corridor voor het openbaar vervoer en de fiets: betrouwbaar, verkeersveilig en aantrekkelijk. De auto is er ‘te gast’. Een complexe opgaven waarbij VINU de rollen van projectmanager, projectleider en omgevingsmanager vervult.


Kennisbijeenkomst REOS: maak de Nederlandse economie circulair

Om de Nederlandse concurrentiepositie internationaal te versterken, hebben het Rijk, de regio’s en grote steden de Ruimtelijk-Economische OntwikkelStrategie (REOS) opgesteld. Onderdeel van de strategie is de ontwikkeling van ‘circulaire productielandschappen’: gebieden waar de circulaire economie zich kan ontwikkelen en waar Nederland in voorop kan lopen in de wereld. VINU heeft een kennisbijeenkomst georganiseerd om te onderzoeken welke lessen we kunnen leren van gebieden waar deze ontwikkeling al in gang is gezet.


Beeld: Gemeente Leiden

Duurzame herinrichting van de openbare ruimte op het Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park – kortweg LBSP – is één van in totaal achttien campussen in Nederland. Op het LBSP zijn internationale, innovatieve bedrijven uit de sectoren life sciences & health en meerdere faculteiten en hogescholen gevestigd. Dit zorgt voor een bijzonder vestigingsmilieu. Om de koploperspositie te houden moet het park worden gereconstrueerd. Zo blijft LBSP bereikbaar, duurzaam en krijgt het de campuskwaliteit die het park verdient. VINU verzorgt voor de gemeente Leiden het projectmanagement voor de duurzame herinrichting van de openbare ruimte.


Beeld: cu2030.nl

Raakvlakmanagement in de Utrechtse spoorzone-oost

De gemeente Utrecht werkt samen met haar partners aan een grootschalige vernieuwing van het gebied rond Utrecht CS. In de spoorzone-oost wordt tegelijkertijd gewerkt aan de aanleg van de nieuwe tramlijn naar de Uithof, drie bouwprojecten en een grote fietsenstalling. Dit betekent dat op een kleine oppervlakte verschillende projectorganisaties en aannemers aan de gang zijn; ieder met eigen contractafspraken en deadlines. Dit vraagt om afstemming! In opdracht van de gemeente Utrecht verzorgt VINU het raakvlakmanagement.


Versterken van de kwaliteit van de Leidse Ommelanden

Leiden wordt omsloten door verschillende soorten landschappen, die allemaal van grote waarde zijn. Acht gemeenten en de koepel van agrarische natuurverenigingen hebben het programma ‘Leidse Ommelanden’ opgezet om de verbindingen van en naar de stad met deze landschappen te verbeteren. Het programma heeft tot doel om de natuurkwaliteiten te versterken, de landschappen te beschermen en een impuls te geven aan de recreatieve gebruiksmogelijkheden. VINU doet het programmanagement.


Beeld: denhaagfm.nl

Samenspraak voor de Scheveningseweg

Gemeente Den Haag werkt aan de reconstructie van de Scheveningseweg. In het participatietraject organiseert de gemeente samenspraakbijeenkomsten met de buurt. VINU is gevraagd om als voorzitter op te treden en, vanuit een onafhankelijke rol, de sessie ‘streng doch rechtvaardig’ te begeleiden.


Beeld: KCAP

De meest duurzame werklocatie langs de A4

Schiphol Area Development Company (SADC) ontwikkelt langs de A4 Schiphol Trade Park, een ultra duurzame en innovatieve werklocatie. SADC wil dit gebied tot de ‘meest innovatieve en duurzame werklocatie van Europa’ maken. Hier komen bedrijven die zich richten op innovatieve logistiek, productontwikkeling en internationale handel. SADC zet in op het tot stand brengen van een circulaire economie en het benutten van duurzaamheidskansen, inclusief veel biodiversiteit in de groen- en waterstructuren. VINU heeft het projectsecretariaat en de projectleiding voor het thema duurzaamheid verzorgd, hét speerpunt van dit project.


Beeld: Wiebke Wilting

De Amstelveenlijn transformeert naar HOV

De huidige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam Centraal voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Vier overheden sloegen daarom de handen ineen om de tram aan te passen naar een Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding; dit betekent een vernieuwing van de railinfrastructuur en de inzet van nieuw materieel. VINU heeft namens de Vervoerregio Amsterdam tijdens de planvormingsfase een deel van het projectmanagement verzorgd. Daarnaast heeft VINU het vormgeven van de bestuurlijke samenwerking tussen de betrokken overheden begeleid en geadviseerd over de invulling van het opdrachtgeverschap bij de overgang naar de voorbereidings- en realisatiefase.


Beeld: Jeroen Marseille – Marseille Buiten

Visitekaartjes van Leiden

Op de Leidse Lammermarkt en Garenmarkt komen ondergrondse parkeergarages. De gemeente Leiden benut deze kans om het maaiveld te transformeren tot twee hoogwaardige, groene verblijfsgebieden en evenementenpleinen. De omgeving krijgt al in een vroeg stadium een stem in het ontwerpproces. VINU trok het planproces vlot, doet het overall projectmanagement en organiseert het interactieve planvormingsproces.


Beeld: desleutels.nl

Perspectief voor de Beatrixstraat in Leiden

Woningcorporatie De Sleutels zag dat de Beatrixstraat in Leiden achteruitging en dat met name de winkelpanden steeds moeilijker te verhuren waren. Er was sprake van leegstand en de corporatie moest grote investeringen doen om de kwaliteit van de straat op peil te houden. VINU heeft voor De Sleutels een aantal ontwikkelscenario’s voor het bedrijfsonroerendgoed opgesteld, met een businesscase en concrete aanbevelingen.


Versterking Markeermeerdijken geeft ook natuur en recreatie een impuls

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHKN) gaat de Markermeerdijken versterken. Het HHKN wil graag de kansen benutten om werk met werk te maken, door wensen vanuit de omgeving mee te nemen. Deze wensen gaan over behoud van de karakteristieke dijk, de realisatie van fiets- en wandelpaden en ruimte voor landschap en natuur. De voorbereiding en uitvoering wilde het HHNK in een alliantie met een marktpartij doen; hiervoor is een aanbesteding georganiseerd. VINU heeft alle mogelijke meekoppelkansen in kaart gebracht en de bijbehorende spelregels opgesteld. Ook heeft VINU het contractteam ondersteund bij het uitwerken van een besluitvormingsmodel voor de marktbenadering.


LAB071: De Leidse Agglomeratie Bereikbaar

De verbetering van de bereikbaarheid van de Leidse regio staat al decennia hoog op de politieke agenda’s. Over de oplossing werden buurgemeenten het echter nooit helemaal eens. De colleges van Leiden en Leiderdorp besloten eind 2012 om een brede, gezamenlijke verkenning te starten naar een samenhangend pakket aan verkeersmaatregelen, zodat de regio haar ruimtelijk economische ambities optimaal kan benutten. Het proces leidde tot een door de politiek gedragen oplossingsrichting. VINU heeft het procesmanagement verzorgd, bestuurlijke besluitvorming voorbereid en de participatie georganiseerd.


Vinu.nl maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.